Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VOF Ultrabad
t.h.o.d.n. Ultrabad
KvK Lelystad handelsregister nr. 57122156

Artikel 1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ultrabad: VOF Ultrabad, statutair gevestigd in Urk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57122156 en kantoorhoudende te Urk aan de Rijswerker 12, 8322BN, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: Iedere rechts- of natuurlijke persoon of onderneming die met Ultrabad een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten;

Consument: De koper/opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Ultrabad een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten.

Leverancier: VOF Ultrabad welke tegels en/of overige materialen verkoopt al dan niet in combinatie met de opdracht tot aanbrengen van die materialen;

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Ultrabad zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle door en/of aan Ultrabad gedane aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan én op alle andere verbintenissen met Opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.
4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij de bedoelde bedingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.
5. Deze voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook van Ultrabad en door Ultrabad toegezonden prijslijsten, waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens en andere relevante informatie.
2. Ultrabad heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. De door Ultrabad uitgebrachte aanbieding, evenals de door Ultrabad vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. blijven eigendom van Ultrabad.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ultrabad daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ultrabad anders aangeeft.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ultrabad het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Gedane aanbiedingen, offertes of andere uitingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.
6. De overeenkomst tussen Ultrabad en de Opdrachtgever komt tot stand, nadat Ultrabad de opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering daarvan een aanvang heeft genomen. Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen zijn slechts bindend wanneer deze door Ultrabad schriftelijk zijn bevestigd.
7. Alle overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Ultrabad van onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van Ultrabad. Ultrabad is te allen tijde gerechtigd de benodigde informatie hiertoe op te vragen of aan het tot stand komen van de overeenkomst de voorwaarde te verbinden dat de Opdrachtgever een of meer voorschotten op het te betalen bedrag aan Ultrabad zal voldoen.
8. Indien en zolang de opdrachtgever weigert of niet in staat is zekerheid te stellen zoals omschreven in het vorige lid, is Ultrabad gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten. Voor de schade die Ultrabad daardoor lijdt is de opdrachtgever aansprakelijk.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht en schorsing van de werkzaamheden

1. Bij prijsverhogingen anders dan op grond van wettelijke- of door overheid genomen maatregelen is de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden waarbij Ultrabad alle reeds in redelijkheid gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening kan brengen.
2. In geval van wijziging in een door Ultrabad aangenomen opdracht, welke op verzoek van de Opdrachtgever is doorgevoerd, is Ultrabad gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. In het geval de Opdrachtgever de uitvoering van de werkzaamheden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk schorst is deze verplicht om de voorzieningen, kosten en de schade, van welke aard dan ook, die Ultrabad ten gevolge van de schorsing moet treffen, maken c.q. lijdt, te vergoeden.
4. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Ultrabad bovendien vorderen, dat de (al) uitgevoerde werkzaamheden worden afgerekend, waartoe hij bij de Opdrachtgever een rekening indient.
5. Indien schorsing van de uitvoering van de werkzaamheden langer dan een maand duurt, is Ultrabad bevoegd het werk in die staat waarin het zich op dat moment bevindt, te beëindigen en aan de wederpartij te factureren, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en de door Ultrabad geleden schade, waaronder begrepen de gederfde winst.
6. Indien de Opdrachtgever de gegeven opdracht c.q. overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert c.q. opzegt, om wat voor reden dan ook, komen alle met het oog op de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst redelijkerwijs al door Ultrabad gemaakte kosten en onkosten, zoals kosten van voorbereiding e.d. evenals alle daarmee verband houdende kosten van de leverancier van Ultrabad, voor rekening van de Opdrachtgever, met een minimum van 15% van de overeengekomen koopprijs, onverminderd het recht van Ultrabad op vergoeding van winstderving, evenals van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. In het geval de overeenkomst met de Opdrachtgever mede omvat, door Ultrabad te verrichten installatie-, reparatie- en/of bouwkundige werkzaamheden, dan dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat Ultrabad tijdig beschikt, dan wel kan beschikken over:
a) de voor de opzet van de te verrichten werkzaamheden benodigde gegevens, zoals werkschema’s, tekeningen, bestek en/of nadere specificaties, en goedkeuringen zoals een sonderingsrapport, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen etc.;
b) toegang tot het perceel, het gebouw, de zaak, etc. waarin, waarop of waaraan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd c.q. verricht;
c) de tekeningen van de ligging van kabels, buizen, leidingen etc.;
d) alle andere relevante informatie die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor Ultrabad van belang zou kunnen zijn.
e) De opdrachtgever zorgt er voor dat Ultrabad het werk in schone, veilige en gezonde omstandigheden kan uitvoeren en zal tijdens de uitvoering van het werk actief meewerken aan het voorkomen van werkzaamheden die branden/of valgevaar opleveren voor Ultrabad. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van het werk geen werkzaamheden opdragen die brand- en/of valgevaar opleveren.
f) De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
g) De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Ultrabad behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever Ultrabad daarvan tijdig in kennis te stellen.
h) Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee voor Ultrabad verband houdende schade te vergoeden.
2. Indien door de Opdrachtgever van werkschema’s, tekeningen, bestek of nadere specificaties -om welke reden dan ook wordt afgeweken, komen de hierdoor ontstane kosten c.q. gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. Ultrabad verplicht zich zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever een gespecificeerde opgave van kosten en gevolgen te verstrekken.
3. Ultrabad heeft het recht de levering of installatie in een door de Opdrachtgever aangewezen ruimte, van welke aard dan ook, die niet voldoet aan de door Ultrabad in redelijkheid te stellen eisen van de veiligheid en reinheid te weigeren en de hierdoor ontstane schade en kosten aan de zijde van Ultrabad aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Ultrabad behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door Ultrabad daarvan geen vertraging ondervinden.
5. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Ultrabad voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed.
6. De Opdrachtgever verplicht zich, om, in het geval zaken en gereedschappen, van welke aard dan ook, welke in eigendom toebehoren aan Ultrabad, zich op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en/of op een andere door de Opdrachtgever aangewezen plaats bevinden en/of worden opgeslagen, ongeacht of dat tijdelijk is en/of gedurende de duur van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen de uren waarbuiten normaliter geen werkzaamheden worden verricht – dus buiten of na werktijd-, alle redelijke maatregelen te treffen, dan wel medewerking te verlenen aan alle door Ultrabad te treffen redelijke maatregelen, om schade van welke aard dan ook aan, evenals diefstal van deze zaken en gereedschappen te voorkomen.
7. In het geval de Opdrachtgever aan Ultrabad deze zaken en gereedschappen ter beschikking stelt, dient de Opdrachtgever voor adequate verzekering van deze zaken en gereedschappen zorg te dragen. De Opdrachtgever dient de aan Ultrabad ter bewerking en verwerking overhandigde unieke en/of onvervangbare exemplaren, materialen en/of zaken te verzekeren tegen alle vormen van schade en diefstal, alsmede, indien nodig, voor adequate verzekering van de ruimtes waarin Ultrabad zijn werkzaamheden verricht, zorg te dragen.

Artikel 6. Verplichtingen van Ultrabad

1. Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het aanbod vermelde normale
werktijden die gelden voor de Ultrabad, tenzij anders is overeengekomen.
2. De Ultrabad neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3. De Ultrabad verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van
de materialen, zodat de opdrachtgever er voor zorgt dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen worden gelost. De Ultrabad vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbod.
4. Tijdelijke voorzieningen door de Ultrabad aangebracht worden door de Ultrabad bij
het einde van het werk verwijderd.
5. De Ultrabad is verplicht de consument te wijzen op:
a) onjuistheden in de opdracht voor zover de Ultrabad deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
b) gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de consument ter beschikking zijn gesteld voor zover de Ultrabad deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
c) kenbare gebreken aan en hoedanigheden van de zaak waaraan het werk wordt verricht, die een goede uitvoering van het werk in de weg kunnen staan;
d) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond, voor zover de Ultrabad deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet Ultrabad hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien Ultrabad de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die Ultrabad moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Ultrabad komt.
4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 8. Meer-/minderwerk

1. Ultrabad kan, nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom.
2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
3. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Ultrabad en de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de aanspraak maakt.

Artikel 9. Aanbrengen van tegelwerken bij consumenten

1. De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, dat Ultrabad ongehinderd zijn werk kan verrichten.
2. Bij buitenwerkzaamheden dient er een overkapping geplaatst te worden. Deze moet beschermen tegen weersinvloeden die het tegelwerk ten nadele kunnen beïnvloeden.
3. Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Ultrabad te vergoeden.
4. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van Ultrabad met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
5. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. Indien mogelijk doet Ultrabad vooraf opgave van die kosten.
6. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
7. De kosten als bedoeld in dit artikel zullen in elk geval bestaan uit het arbeidsloon van de tegelzetters van Ultrabad, die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten.

Artikel 10. Aanbrengen van tegelwerken bij bedrijven

1. De te betegelen ruimten dienen schoon en geheel ontruimd, wind- en waterdicht, goed verlicht en goed bereikbaar met op de bouw gebruikelijke transportmiddelen, dus geheel “tegelklaar” ter beschikking te worden gesteld.
2. Het aanbrengen van peilmaten, het uitpassen van hoogten en afschot in vloeren, moet door de opdrachtgever tijdig geschieden.
3. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloer) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a naar het oordeel van de tegelzetter met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
4. Indien de te betegelen ruimten niet aan één of meer van bovengenoemde eisen voldoen heeft de tegelzetter het recht om zijn werkzaamheden niet aan te vangen c.q. te staken.
5. De tegelzetter meldt evt. gebreken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever. Deze melding kan in eerste instantie telefonisch of per fax geschieden.
6. In de gevallen onder d. vermeld is de tegelzetter slechts verplicht om de werkzaamheden toch aan te vangen c.q. voort te zetten, indien de opdrachtgever de tegelzetter zulks schriftelijk opdraagt.
7. In de situatie als bedoeld onder f. vervallen daarmede de eventuele garantieverplichtingen en overige aansprakelijkheden van de tegelzetter.
8. Het werkschema dient zodanig te zijn, dat het tegelwerk in één aaneengesloten stroom kan worden uitgevoerd en voltooid. Wijzigingen dienen terstond en schriftelijk aan de tegelzetter te worden medegedeeld.

Artikel 11. Levering en leveringstermijn

1. Alle leveringen geschieden af magazijn, tenzij de levering rechtstreeks van de leverancier van Ultrabad aan de opdrachtgever plaatsvindt, in welk geval de levering uit het magazijn van deze leverancier geschiedt. De wijze van transport zal door Ultrabad worden bepaald. Mocht de opdrachtgever verzoeken om een andere wijze van verzending, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste.
2. Bij ontvangst van de zaken dient de opdrachtgever zorg te dragen voor geschikte opslagruimte, gevrijwaard voor schade en/of ontvreemding.
3. Gebreken bij een deel van het geleverde gevende Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij.
4. Indien de Opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen. In zodanig geval zal Ultrabad de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding, opslaan en de Opdrachtgever schriftelijk berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn zal
5. Ultrabad gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is Ultrabad gerechtigd de zaak voor en namens de Opdrachtgever te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de Opdrachtgever openstaande facturen. Niettemin blijft de Opdrachtgever verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak aan Ultrabad (volledig) te voldoen.
6. De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd voor uitvoering van de verkregen opdracht in het bezit van Ultrabad zijn gekomen.
7. De op gegeven levering en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn voor Ultrabad niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als fatale termijn.
8. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen dient de opdrachtgever Ultrabad in de gelegenheid de stellen c.q. een redelijk termijn te geven tot nakoming van de overeenkomst.
9. Een opdracht c.q. werk is goedgekeurd indien:
a) de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd of aanvaard.
b) de opdrachtgever niet binnen acht dagen na oplevering heeft gekeurd;
c) de opdrachtgever het werk juridisch en/of economisch in gebruik neemt voor of na dat het werk is opgeleverd.
10.Wanneer een door Ultrabad geleverd project door opdrachtgever en/of consument juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

Artikel 12. Levering van tegels

1. Zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever c.q. consument onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van Ultrabad te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.
2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster wordt geleverd, geldt dat monster als vaststelling van de doorsneehoedanigheid van de zaken.
3. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een monster wordt geleverd, gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers van Ultrabad.
4. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van opdrachtgevers bouwdirectie of andere derden, kan de opdrachtgever daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover de verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met Ultrabad zijn overeengekomen en voortvloeien uit opdrachtgever gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan Ultrabad heeft meegedeeld, zodat Ultrabad daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
5. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op Ultrabad, voor zover de zaken nog niet verwerkt zijn.
6. Indien de opdrachtgever c.q. consument volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.
7. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat de kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
8. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
9. Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaardingen van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding. (Toelichting: Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren gegeven).
10.De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de Ultrabad deze bezwaren heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Ultrabad. totdat alle vorderingen die Ultrabad. op zijn opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek volledig zijn betaald.
2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de opdrachtgever mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn opdrachtgevers verkrijgt of zal verkrijgen.
3. De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Ultrabad. te bewaren.
4. Ultrabad is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal
Ultrabad. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Ultrabad.
5. Voornoemde onder 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Ultrabad toekomende rechten onverlet.

Artikel 14. Servicecontracten

1. Alvorens met opdrachtgever een servicecontract af te sluiten, zal Ultrabad ter plaatse van de opdrachtgever een inspectie houden van de bestaande en ter plaatse al aanwezige apparatuur, machines en installatie, nader te noemen de installatie. Voor deze inspectie brengt Ultrabad een vast bedrag in rekening, waarvan de hoogte tijdig aan opdrachtgever zal worden medegedeeld.
2. Op basis van de resultaten van de inspectie brengt Ultrabad aan de opdrachtgever een offerte uit die gedurende 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig blijft, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever op basis van de uitgebrachte offerte een servicecontract met Ultrabad aangaat wordt het in lid 1 genoemde vaste bedrag voor de inspectie in mindering gebracht op het abonnementsgeld voor het eerste jaar.
4. De tussen Ultrabad en de opdrachtgever gesloten servicecontracten hebben een looptijd van één jaar en worden telkens voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst tenminste 2 maanden voor afloop van een contractperiode schriftelijk heeft opgezegd. Consumenten hebben het recht om na verloop van één jaar het servicecontract per maand op te zeggen.
5. Voor servicecontracten wordt een abonnementsgeld in rekening gebracht. Incidentele opdrachten zullen tegen het voor de betreffende opdrachtgever geldend uurtarief in rekening worden gebracht. Zowel het abonnementsgeld als het uurtarief is, tenzij anders overeengekomen en/of vermeld, exclusief B.T.W., voorrijdkosten en materiaal kosten.
6. In geval van vertraging van de werkzaamheden door omstandigheden die ons niet aangerekend kunnen worden, zijn de daarmee gepaard gaande extra kosten, waaronder extra werk- en wachturen, extra reis- en verblijfkosten voor rekening van opdrachtgever.
7. Ultrabad heeft het recht om het abonnementsgeld en het daaraan gekoppelde uurtarief voor een nieuwe contractperiode te wijzigen. Deze wijziging wordt tenminste 30 dagen voor aanvang van een nieuwe periode aan Opdrachtgever medegedeeld. Indien Opdrachtgever zich daarmee niet kan verenigen kan deze de overeenkomst met ingang van de nieuwe periode opzeggen. Ultrabad kan te allen tijde een wijziging van het normale, van een abonnement losstaand, uurtarief doorvoeren.
8. Ultrabad laat opdrachtgever tijdig de dag en het tijdstip weten waarop de
werkzaamheden aan de installatie zullen worden verricht.
9. In spoedeisende gevallen zal Ultrabad er naar streven om binnen 24 uur op de
melding te reageren en de storing zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen. Beoordeling van de spoedeisendheid van de storing is aan Ultrabad voorbehouden. Ultrabad garandeert geen eindresultaat, zij gaat met de Opdrachtgever een inspanningsverbintenis aan.
10.De opdrachtgever dient Ultrabad in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden uit te kunnen voeren en verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. Elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever.
11. Op verzoek van Ultrabad zal opdrachtgever aan ons alle benodigde tekeningen, handleidingen en andere documentatie van de installatie ter hand stellen, alsmede de ligging van alle leidingen, buizen, kabels e.d.
12.Indien opdrachtgever op de afgesproken dag en tijdstip niet aanwezig is en Ultrabad daardoor niet in staat is om haar werkzaamheden uit te voeren, wordt de betreffende servicebeurt geacht te zijn uitgevoerd en is Opdrachtgever verplicht de daaraan verbonden kosten te vergoeden.
13.Ultrabad is gerechtigd de werkzaamheden desgewenst te doen uitvoeren door derden.
14.Gedurende de looptijd van een servicecontract is opdrachtgever verplicht ervoor te zorgen dat derden geen service- en montagewerkzaamheden aan de installatie uitvoeren dan wel laten uitvoeren, behoudens voorafgaande toestemming van Ultrabad. Storingen ten gevolge van werkzaamheden door bedoelde derden of door opdrachtgever zelf, maar ook storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging, dan wel onoordeelkundige bediening als ook storingen aan apparatuur die niet door Ultrabad in het servicecontract zijn opgenomen, vallen buiten het kader van een servicecontract en zullen worden gefactureerd op basis van het dan geldende normale uurtarief.

Artikel 15. Betaling en prijzen

1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief B.T.W., eventuele transportkosten en overheidsheffingen, van welke aard dan ook.
2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle betalingen van de opdrachtgever aan Ultrabad, waarbij 40% van het totale orderbedrag bij opdracht aan Ultrabad is verschuldigd, 40% voor aanvang van de opdracht, bij het leveren van het materiaal, 10% bij het gereedkomen van de opdracht en het restantgedeelte van 10% van het totale orderbedrag – op moment van goedkeuring van de zaak c.q. zaken door opdrachtgever, waarbij elke deelbetaling binnen 8 dagen na factuurdatum dient te worden betaald op een door Ultrabad aangegeven bankrekeningnummer.
3. Indien Ultrabad de Opdrachtgever toestaat om op factuur de verschuldigde bedragen te voldoen, geldt in alle gevallen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum voor consumenten en 30 dagen na factuurdatum voor ondernemingen, tenzij anders is overeengekomen.
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
5. Bij deellevering is Ultrabad gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen, onverminderd lid 2 van dit artikel.
6. Bij het niet nakomen van enige betalingsverplichting door de Opdrachtgever heeft Ultrabad het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden, zonder dat Ultrabad hierdoor schadeplichtig ten opzichte van de Opdrachtgever wordt, onverminderd Ultrabad eventuele rechten op volledige schadevergoeding.
7. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt is hij van rechtswege in gebreke te zonder dat een ingebrekestelling is vereist en heeft Ultrabad het recht een contractuele rente vanaf de vervaldag van de factuur van 1% (een procent) per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend, in rekening te brengen, onverminderd de aan Ultrabad verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten zijn begrepen, welke door Ultrabad worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, zijn ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wettelijke Incasso Kosten).
8. Ultrabad heeft steeds het recht om zowel voor als na het tot stand komen van de overeenkomst aan de Opdrachtgever betalingszekerheden te verlangen en de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, totdat ten genoegen van Ultrabad zodanige zekerheden zijn gesteld.
9. Ultrabad is steeds gerechtigd de contractuele verplichtingen op te schorten indien hij gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.
10.Prijzen worden berekend volgens de opdrachtbevestiging; afzonderlijk worden berekend:
a) het symmetrisch, strokend of in patroon horizontaal of diagonaal plaatsen en het wateren van tegels;
b) het zagen en in verstek maken en overige bewerkingen van tegels;
c) het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement;
d) het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels;
e) het verwerken van meer dan twee centimeters specie achter tegels die op wanden of vensterbanken moeten worden aangebracht en het verwerken van meer dan drie centimeters specie onder tegels die op vloeren worden gelegd;
f) afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen lijmsoorten c.q. hechtmiddelen;
g) het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten,
opstanden, putten, wasbakken, kolommen, dilataties, enz.; het herstellen van beschadigingen, ontstaan buiten toedoen van de tegelzetter, aan tegels of tegelvlakken in ten dele of geheel betegelde ruimten. Hieronder valt het aanhelen van sparingen, zoals o.a. leidingen, contactdozen, aanrechten, baden, kranen enz. evenals aansluitingen van tegelwerk op andere materialen zoals stucwerk, metselwerk e.d.

Artikel 16. Klachten en garantie

1. Alle klachten dienen schriftelijk en aangetekend binnen 8 (acht) dagen na aflevering van de zaken, voltooiing van de werkzaamheden of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht de betreffende zaken en/of werkzaamheden te hebben goedgekeurd.
2. Klachten met een spoedeisend belang, zoals het loskomen van voeg- en/of kitwerk die als doel hebben tegelwerken waterdicht te maken of andere gebreken, waarbij voorzien kan worden dat bij niet tijdige constatering grote gevolgen kan hebben op werk c.q. werken in zijn geheel, zoals vochtschade, dienen binnen 24 uur na ontdekking te worden bekend gemaakt bij Ultrabad.
3. Klachten betreffende de geleverde zaken kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien de Opdrachtgever alle ter zake geldende instructies heeft opgevolgd. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer de Opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerde gebrek had kunnen constateren.
4. Klachten die het gevolg zijn van ondeugdelijke opslag van de zaken door de
Opdrachtgever, onjuist gebruik van de zaken door de Opdrachtgever en/of diens afnemer of verband houdende met de deugdelijkheid van de ruimte, waarin de zaak wordt en/of is verwerkt, geïnstalleerd en/of geplaatst, kunnen nimmer in behandeling worden genomen. Voor gebreken en fouten evenals de gevolgen hiervan, ook bij doorlevering aan derden, kan slechts garantie worden gegeven indien en voor zover de leveranciers van Ultrabad ten aanzien van Ultrabad garantie geven.
5. De opdrachtgever dient de gegrondheid van de klacht aan te tonen en dat zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Ultrabad zijn geleverd. Bij een klacht waarvan de gegrondheid door de opdrachtgever is bewezen en door Ultrabad is geaccepteerd, kan Ultrabad naar zijn keuze de zaken of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, vervangen of de factuurwaarde daarvan vergoeden.
6. Alle klachten met betrekking tot een factuur, dienen binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.
7. Ten aanzien van materialen die Ultrabad gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, is Ultrabad is uitsluitend verplicht de garantie te bieden die de leveranciers van Ultrabad bieden, zulks onder de voorwaarde dat en zover de betreffende toeleverancier van Ultrabad de garantie gestand doet. In geen geval zal de garantieperiode langer zijn dan 1 jaar, te reken vanaf de datum van aflevering van het betreffende materialen.
8. De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:
a) onjuist onderhoud;
b) onjuist gebruik;
c) moedwillige nalatigheid;
d) indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd;
e) normale slijtage aan het geleverde;
f) slijtage van kitwerken buiten het garantietermijn van 2 jaren, te reken vanaf de datum van oplevering.
g) verkleuring aan het geleverde ten gevolge van de inwerking van licht;
h) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elk vreemde oorzaak;
i) abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer,, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;
j) buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;
k) gebreken van bouwkundige aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.
9. Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. Ultrabad is slechts aansprakelijk voor schade aan zaken, werken en/of eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze in het kader van de uitgevoerde werkzaamheden daaraan is toegebracht én te wijten is aan grove schuld c.q. opzet zijdens Ultrabad of zijdens degenen die namens en ten behoeve van Ultrabad werkzaamheden in vorenbedoelde zin hebben verricht.
2. Ultrabad is in geen geval aansprakelijk voor:
a) het toebrengen van schade aan kabels, buizen, leidingen etc. tenzij aan Ultrabad door de Opdrachtgever schriftelijk een juiste opgave van de exacte en precieze ligging van deze kabels, buizen leidingen etc. is verstrekt voordat Ultrabad met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
b) waterdichtheid van het tegelwerk (de opdrachtgever dient zelf daarvoor voorzieningen te treffen of te doen treffen);
c) het loslaten van de tegels tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is van onjuist aanbrengen van tegels door Ultrabad;
d) beschadigingen aan andere materialen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze beschadigingen een gevolg van onzorgvuldig handelen van de tegelzetter is;
e) de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan het (de) tegelwerk (en) inclusief het onjuist schoonmaken.
f) Haarscheuren in geglazuurde tegels.
3. Ultrabad is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
4. Ultrabad is niet aansprakelijk voor enige directe schade aan de opdrachtgever of aan derden, ontstaan ten gevolge van het verwerken of het gebruik van ondeugdelijk materiaal of een ondeugdelijke zaak of van constructiefouten in de gebruikte zaken, behoudens door de opdrachtgever aan te tonen opzet of grove schuld zijdens Ultrabad.
5. Ultrabad is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In geval van consumenten strekt deze beperking niet verder dan het bepaalde in artikel 7:24 lid 2 BW.
6. De aansprakelijkheid van Ultrabad ter zake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde zaken c.q. verstrekte adviezen en/of uitgevoerde werkzaamheden zal nimmer een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de betreffende factuur te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten. In het geval de aansprakelijkheid gedekt wordt door een of andere verzekering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.
7. De rechtsvordering van de opdrachtgever jegens Ultrabad tot schadevergoeding of herstel als gevolg van deze algemene voorwaarden, vervalt door verloop van een jaar nadat de opdrachtgever ter zake bij ons heeft geprotesteerd.

Artikel 18. Overmacht

1. Ultrabad is gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode te verlengen, gedurende welke Ultrabad door overmacht verhinderd is, aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht is sprake, indien Ultrabad na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in zijn bedrijf als bij derden, van wie Ultrabad de benodigde materialen, grondstoffen of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten zijn schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever van Ultrabad niet meer kan worden verlangd.
2. Indien door overmacht de levering meer dan 60 (zestig) dagen vertraagd wordt, zijn zowel Ultrabad als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft Ultrabad recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten ter zake de op dat moment uitgeleverde werkzaamheden en/of leveringen. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst door Ultrabad al ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan 60 (zestig) dagen wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het al afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het al uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting, om wat hem al geleverd was naar Ultrabad terug te zenden, echter geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever onomstotelijk kan aantonen, dat het al afgeleverde gedeelte van de zaken door de Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 19 Ontbinding

1. Onverminderd de Ultrabad verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Ultrabad een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al zijn vorderingen direct opeisbaar, in geval de opdrachtgever met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de Opdrachtgever zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, deze komt te overlijden.
2. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter onverhoopt vernietigd c.q. buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg c.q. tot nadere onderhandelingen.

Artikel 20. Geheimhouding en privacy

1. De opdrachtgever heeft de absolute verplichting om vertrouwelijk te blijven tegenover derden over alle informatie die hij heeft ontvangen met betrekking tot de activiteiten van Ultrabad. Informatie die publieke kennis is geworden, anders dan door enige handeling van de Opdrachtgever, wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtgever zal ook deze vertrouwelijkheid aan alle personen in zijn dienst en, indien van toepassing, aan een derde partij opdragen waarmee hij enig werk met betrekking tot de overeenkomst met Ultrabad schriftelijk heeft uitbesteed.
2. Ultrabad en opdrachtgever zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard. Vertrouwelijk is die informatie welke expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.
3. Ultrabad voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Ultrabad zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het
verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving zijn gegeven, stipt
in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Ultrabad alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
5. Opdrachtgever vrijwaart Ultrabad voor alle aanspraken van derden die jegens Ultrabad mochten worden ingesteld wegens een niet aan Ultrabad toe te rekenen
schending van bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving.
6. Opdrachtgever vrijwaart Ultrabad voor alle aanspraken van derden, waaronder
overheidsinstellingen, die jegens Ultrabad mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.
7. Indien opdrachtgever één of meerdere verplichtingen, zoals vastgelegd in dit artikel niet nakomt verbeurt zij ten opzichte van Ultrabad een direct opeisbare boete van
€ 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro), onverminderd het recht van Ultrabad de meerdere schade van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 21. Toepasselijkheid en geschillen

1. Op alle met Ultrabad gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Lelystad, onverminderd de bevoegdheid van Ultrabad om zich te wenden tot de rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van de (rechts)vordering kennis te nemen.

Versie januari 2019